Algemene Voorwaarden

Aanmelding geschiedt door middel van het inschrijfformulier volledig in te vullen. De aanmelding moet voor 1 februari 2024 bij ons binnen zijn. Na beoordeling van uw aanmelding krijgt u voor uiterlijk 29 februari 2024 een definitieve toewijzing. Daarna ontvangt u de factuur.

 • De factuur dient binnen 5 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op rekeningnummer (nummer) ten name van Organisatiebureau De Kurk B.V. onder vermelding uw (bedrijfs)naam en factuurnummer. Na ontvangst van het stageld is de toewijzing definitief. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen geschied, heeft de organisatie het recht op uw gereserveerde plek aan een andere deelnemer toe te wijzen.
 • Annuleringen en wijzigingen dienen uitsluitend per e-mail te gebeuren, aan de organisatie via: info@wijnfestivalontkurkt.nl
 • Bij annulering van uw deelname tot 6 weken voor aanvang van Wijnfestival Ontkurkt berekenen wij de helft van de deelnamekosten. Dit in verband met algemene organisatiekosten, administratie, reservering van de plaats en kosten voor promotionele activiteiten.
 • Wanneer u 6 weken voor Wijnfestival Ontkurkt of later annuleert of indien u zonder annulering niet op Wijnfestival Ontkurkt komt, heeft u geen recht op teruggave van het reeds betaalde deelnamegeld.
 • De organisator beslist over het al dan niet houden van het in de overeenkomst van deelname genoemde evenement en stelt de plaats, de data en de openingstijden vast waarop het genoemde evenement zal plaatshebben.
 • Indien het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens te weinig animo door een te gering aantal overeenkomsten van deelname geen doorgang kan vinden heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De door de deelnemer reeds betaalde sommen zullen door de organisator binnen vier weken worden gerestitueerd, verminderd met de door de organisator gemaakte administratiekosten.
 • De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen, besmettelijke ziekte en andere buitengewone omstandigheden, de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname te wijzigen, af te gelasten dan wel het reeds vastgestelde evenement geen doorgang- of voortgang te laten vinden.
 • In geval de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, deze ter uitsluitende beoordeling van de organisator gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeenkomst van deelname van kracht.
 • In geval het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname¬† wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, in het geheel geen doorgang mag- of kan vinden of gedurende het al lopende evenement geen verdere voortgang meer mag of kan vinden vanwege genoemde situaties, komt de overeenkomst van deelname te vervallen, en worden naar de stand van voorbereiding of uitvoering de reeds voldane bedragen samenhangend met de overeenkomst van deelname gerestitueerd. Wel blijft de voorwaarde van gehoudenheid van de deelnemer bestaan die kosten te voldoen die gegeven de fase van voorbereiding-, opbouw- aanvang of voortduring van het evenement niet meer bespaard konden worden. Deze kosten worden in mindering gebracht op het te restitueren bedrag. De deelnemer accepteert met deze overeenkomst van deelname met name deze bijzondere omstandigheid als zijnde een risico voor rekening van uitsluitend de deelnemer.
 • In geen van de hierboven genoemde gevallen kan deelnemer recht doen gelden op vergoeding van de schade in welke vorm dan ook.
 • Indien Wijnfestival Ontkurkt geen doorgang kan vinden, door oorzaken die verwijtbaar zijn aan de organisatie, krijgt u uw stageld retour (binnen twee maanden na de datum waarop het evenement plaats zou vinden). De organisatie is echter niet aansprakelijk voor de door u gemaakte kosten en verliezen als gevolg van het niet doorgaan van de Wijnfestival Ontkurkt. U maakt hier achteraf ook geen aanspraak op, wanneer u akkoord bent gegaan met deze voorwaarden.
 • De organisatie heeft het recht andere producten dan opgegeven op het deelnameformulier te weigeren of te verwijderen, dit geldt ook voor niet afgesproken diensten. Tenzij dit is overlegd en akkoord bevonden door de organisatie.
 • Huurders van de standplaats zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan Wijnfestival Ontkurkt is geheel voor uw eigen risico. De organisatie aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. U dient zelf uw goederen voldoende te verzekeren.
 • Elke aanbieder is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen aan de standplaats, van welke aard dan ook, door of vanwege de aanbieder veroorzaakt tijdens de duur van Wijnfestival Ontkurkt en gedurende de op- en afbouw periode.
 • U dient zelf uw afval te verwijderen. Afvoeren naar de beschikbaar gestelde container.
 • Vooraf kunnen er geen standplaatsen gereserveerd worden. Alle standplaatsen zijn uniek en deelnemers krijgen uiterlijk twee weken voor aanvang van Wijnfestival Ontkurkt een standplaats toegewezen door de organisatie.
 • Huurders van een standplaats zijn verplicht tijdens de openingstijden van Wijnfestival Ontkurkt aanwezig te zijn en hun producten aan te bieden, verkoop na sluitingstijd is niet toegestaan de van rechtswege opgelegde sancties zullen worden verhaald op u als standhouder.
 • Voor inlichtingen of vragen kunt u contact opnemen met de organisatie.

Wijnfestival Ontkurkt is een productie van:
Organisatiebureau De Kurk B.V.
Kapelstraat 109
4817 NX Breda
info@wijnfestivalontkurkt.nl
www.wijnfestivalontkurkt.nl
KVK 88208664
BTW NL864538935B01
IBAN NL76RABO0319602435

Wijnfestival Ontkurkt